Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2023 r.

Regulamin – Bieg Pamięci Sybiru.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego “Bieg Pamięci Sybiru”, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Pamięci Sybiru.

II. CEL

 1. Upamiętnienie ofiar i pielęgnowanie pamięci o deportacjach z lutego 1940 roku.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Upowszechnianie idei wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Start Biegu nastąpi w dniu:
  1. 11 lutego 2023 w Białymstoku
  2. 18 lutego 2023 we Wrocławiu
  3. start w obu miastach o godz. 18:00
 2. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.
 3. Bieg będzie rozegrany na dystansie ok 5 km.
 4. Start będzie falowy (w grupach startowych wg zadeklarowanego czasu). Grupy będą startowały co ok 2 minuty.

IV. LIMIT CZASU i PUNKTY KONTROLNE

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 min od strzału startera w swojej fali startowej.
 2. Na trasie będzie znajdować się dodatkowy punkt kontrolny pomiaru czasu. Ominięcie punktu pomiarowego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają osoby, które w dniu biegu będą miały ukończone 12 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie opłaty wpisowej oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 5 lutego 2023 r w przypadku Białegostoku oraz 12 lutego 2023 r w przypadku Wrocławia lub wcześniej, jeżeli limit miejsc zostanie wyczerpany. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W Biegu obowiązuje limit 600 miejsc (w każdym mieście).
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
  • 11 lutego w godz. 11.00-17.00 – Białystok
  • 18 lutego w godz. 11.00-17.00 15:00 – 17:30 – Wrocław (zmiana z dnia 5 lutego 2023)
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy oraz elektroniczny chip do pomiaru czasu.
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów podpisanej karty startowej lub kodu QR oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty startowej podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.
 9. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania karty startowej podpisanej przez zawodnika, który będzie startował lub jego QR kodu wraz z kopią dokumentu tożsamości zawodnika, na którego jest pakiet startowy – jedynie do okazania (może być zdjęcie pierwszej strony dokumentu).

VI. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi:
   • 65 zł do dnia 31 grudnia 2022 r. 22 stycznia 2023 r 
   • 75 zł od dnia 1 stycznia 2023 r. 23 stycznia 2023 r
   • 80 zł w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. Bez dokonania płatności nie będzie możliwa rejestracja do Biegu.
 3. Wpłat można dokonać przy rejestracji za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych. Płatności można dokonać również na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem “BPS”. W przypadku wpłaty bezpośrednio na konto, zawodnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres zapisy@bialystokbiega.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie zostanie przesłany kod do rejestracji.
 4. Od 60 roku życia przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Aby skorzystać ze zniżki należy napisać na zapisy@bialystokbiega.pl. Zawodnik otrzyma zniżkowy kod do rejestracji.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Możliwe jest przeniesienie swojego pakietu na innego zawodnika, który nie dokonał jeszcze płatności. Aby przenieść opłatę należy zalogować się na swoje konto w serwisie slotmarket.pl i dokonać samodzielnego transferu opłaty startowej na innego zawodnika podając jego adres e-mail. 
 7. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl do dnia 31 stycznia 2023 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

VII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-12, M-12 (rocznik 2004 – 2011)
   • K-20, M-20 (rocznik 1994 – 2003)
   • K-30, M-30 (rocznik 1984 – 1993)
   • K-40, M-40 (rocznik 1974 – 1983)
   • K-50, M-50 (rocznik 1964 – 1973)
   • K-60, M-60 (rocznik 1954 – 1963)
   • K-70, M-70 (rocznik 1953 i starsi)
   • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). 
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Na podium udekorowani będą zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 lutego 2023 (Białystok) oraz odpowiednio 20 lutego (Wrocław) na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 10 dni po Biegu.
 6. Ewentualne późniejsze zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

IX. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do akceptacji regulaminu w czasie rejestracji. Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części odzieży. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych, z wyjątkiem obsługi Biegu. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które mogą obowiązywać w terminie Biegu, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na następny rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

 

————————————————————————————————————————–

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

                                       

 • Sponsor

            

 • Partner

          

 • Patroni medialni

                                 

 • Organizatorzy