Regulamin (bieg wirtualny)

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022 r.

Regulamin – Bieg Pamięci Sybiru Wirtualnie

 

ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego Bieg Pamięci Sybiru Wirtualnie, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Pamięci Sybiru.

CEL

 1. Upamiętnienie ofiar i pielęgnowanie pamięci o deportacjach z lutego 1940 roku.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 11 – 28 lutego 2023.
 2. Zawodnik ma do pokonania dystans minimum 5 km. Górnej granicy nie ma.
 3. W ramach jednej opłaty można wziąć udział w Biegu wielokrotnie w dniach 11-28 lutego 2023.
 4. Zawodnik swój dystans może pokonać w dowolnym terenie o dowolnej porze dnia.
 5. Zalecamy aktywność w terenie leśnym choć nie jest to warunek konieczny.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu. Tempo pokonania zakładanego dystansu nie ma znaczenia. Swój dystans można pokonać biegiem, marszem lub marszo-biegiem.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia możliwe są do 28 lutego 2023 roku włącznie. W przypadku rejestracji ostatniego dnia (28 lutego) zawodnik zobowiązany jest tego samego dnia pokonać minimum 5 km.
 3. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

ZASADY

 1. Zawody polegają na przebiegnięciu lub przemaszerowaniu całego dystansu o własnych siłach. Korzystanie z rowerów lub innych pojazdów mechanicznych jest zabronione w czasie udziału w zawodach.
 2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans minimum 5 km. Górnej granicy nie ma. Wskazany dystans należy pokonać w dniach 12-28 lutego 2023. 
 3. W czasie trwania wydarzenia można wziąć udział w Biegu wielokrotnie i każdą aktywność zarejestrować osobno, co wpłynie na łączną ilość pokonanych km.
 4. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego przebyty dystans i czas jego pokonania. 
 5. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www wydarzenia. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego dystansu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. 
 6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu.
 8. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www wydarzenia.
 9. Pakiety wraz z medalem będą wysyłane:
  1. przed wydarzeniem – wyłącznie do osób zarejestrowanych do wydarzenia do 30.01.2023 włącznie,
  2. do 5 tygodni od zakończenia wydarzenia – do osób zarejestrowanych po 30.01.2023.
 10. Za pakiety dostarczone, a nieodebrane przez Uczestnika Organizator nie odpowiada. Koszt ponownej wysyłki ponosi Uczestnik.

OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 59 zł – pakiet z zimową opaską na głowę, medalem, numerem startowym.
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA oraz dopiskiem “Bieg Pamięci Sybiru wirtualnie”. 
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Uczestnik ma do wyboru:
  1. odbiór pakietu osobiście
  2. zamówienie wysyłki pocztowej pod wskazany adres – opcja dodatkowo płatna.

KLASYFIKACJE

 1. Z racji na charakter Biegu nie będą prowadzone klasyfikacje najszybszych Uczestników.
 2. Organizator będzie prowadził listę z wynikami, na której będzie znajdował się dystans pokonany przez każdego z Uczestników. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i zgłaszające ten fakt Organizatorowi.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

                                       

 • Sponsor

            

 • Partner

          

 • Patroni medialni

         

 • Organizatorzy